Regulamin

regulamin naglowek

§ 1 Definicje

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w zakresie oględzin oraz oceny pojazdów osobowych przez firmę IWT właściciela serwisu internetowego www.moto-zakup.pl

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe definicje i pojęcia należy je rozumieć następująco:

1) Organizator – IWT właściciel serwisu internetowego www.moto-zakup.pl z siedzibą w Warszawie ul. Mołdawska 5/104 NIP: 5632324627, REGON: 147155020
2) Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca oraz zamawiająca Usługę,
3) Usługa – usługa oględzin oraz oceny pojazdów osobowych określona w § 2.
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Zamówienie – oświadczenie zamawiającego złożone organizatorowi tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej należącej do Organizatora www.moto-zakup.pl
6) Opłata – cena za wykonanie Usługi, dokonywana tylko i wyłącznie przelewem na wskazane przez Organizatora konto bankowe, nie ma możliwości dokonania opłaty za Usługę w inny sposób niż wskazany przez Organizatora
7) Sprzedający – podmiot będący prawnym właścicielem oraz dyspozytorem Pojazdu osobowego,
8) Pojazd – auto osobowe stanowiące przedmiot oględzin oraz oceny w ramach przeprowadzenia Usługi.
9) Cennik – zestawienie cen sporządzone przez Organizatora za poszczególne Usługi na rzecz Zamawiającego określone w § 6 regulaminu
10) Partner – podmiot, będący podwykonawcą usługi zorganizowanej przez Organizatora, związany z Organizatorem odrębną umową

3. Zamawiający w momencie złożenia Zamówienia wyraża pełną akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Zasady korzystania i zakres Usług:

1. Organizator oferuje Zamawiającemu następujące Usługi:

1) Sprawdzanie auta przed zakupem- Organizator oferuje Zamawiającemu jak najrzetelniejszy zbiór informacji o aucie oraz jego sprzedawcy, w ramach usługi możliwe jest przeprowadzenie inspekcji w następujących pakietach i zakresie:
a) Pakiet Classic – punkty 1.Raport w formie elektronicznej 2.Sprawdzenie auta w rejestrze pojazdów kradzionych 3.Rozkodowanie VIN 4.Dokumenty 5. Podatek VAT 6.Nadwozie 7.Silnik 8.Wnętrze 9. Wyposażenie 10.Opinia 11.Gwiazdki 12.Rozmowa telefoniczna z koordynatorem 13.Zdjęcia,
b) Pakiet Silver – punkty 1.Raport w formie elektronicznej 2.Sprawdzenie auta w rejestrze pojazdów kradzionych 3.Rozkodowanie VIN 4.Dokumenty 5. Podatek VAT 6.Nadwozie 7.Silnik 8.Wnętrze 9. Wyposażenie 10.Opinia 11.Gwiazdki 12.Rozmowa telefoniczna z koordynatorem 13.Zdjęcia 14.Jazda próbna
c) Pakiet Gold – punkty 1.Raport w formie elektronicznej 2.Sprawdzenie auta w rejestrze pojazdów kradzionych 3.Rozkodowanie VIN 4.Dokumenty 5. Podatek VAT 6.Nadwozie 7.Silnik 8.Wnętrze 9. Wyposażenie 10.Opinia 11.Gwiazdki 12.Rozmowa telefoniczna z koordynatorem 13.Zdjęcia 14.Jazda próbna 15. Badanie podwozia: układ wydechowy, układ hamulcowy, układ zawieszenia, wycieki
d) Diagnostyka – może zostać zamówiona jako dodatek do pakietów: classic, silver, gold, a jej przeprowadzenie jest możliwe tylko w wyznaczonych rejonach Polski, które to rejony są określone na stronie www.moto-zakup.pl , punkty i aktualny zakres znajduje się na stronie Organizatora.

2) Poszukiwanie auta – Organizator oferuje Zamawiającemu następujące pakiety usługi:
a) Pakiet ocena aut – usługa polegająca na zdalnej ocenie 5 nadesłanych przez Zleceniodawcę ogłoszeń aut, ocena stanu wizualnego auta, sprawdzenie spójności treści ogłoszenia ze stanem widocznym na zdjęciach,

3) Sprawdzenie auta przed sprzedażą – Usługa polegająca na przeprowadzeniu oględzin oraz oceny przez Organizatora/Partnera na rzecz Zamawiającego – Sprzedającego auto. W ramach usługi możliwe jest przeprowadzenie inspekcji w następujących pakietach:
a) Pakiet SprzedajAuto – punkty 1.Dokumenty 2.Rodzaj umowy 3.Nadwozie 4.Komora silnika 5.Wnętrze 6.Wyposażenie 7.Opinia o aucie 8.Zdjęcia 9.Jazda próbna 10. Rozkodowanie VIN 11.Raport w formie elektronicznej
b) Diagnostyka – może zostać zamówiona jako dodatek do pakietu: SprzedajAuto a jej przeprowadzenie jest możliwe tylko w wyznaczonych rejonach Polski, które to rejony są określone na stronie www.moto-zakup.pl , punkty i aktualny zakres znajduje się na stronie Organizatora.

§3 Zasady organizacji – usługi ,, Sprawdzanie auta przed zakupem,,

1. Podstawowym warunkiem skorzystania z Usługi jest zapłata określonej Opłaty za usługę co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
2. Organizator przystąpi do czynności związanych z wykonaniem Usługi po prawidłowym złożeniu Zamówienia oraz uiszczeniu określonej Opłaty przez Zamawiającego.
3. Za dzień przyjęcia do realizacji Usługi uważa się dzień, w którym do Organizatora zostanie przesłane poprawne Zamówienie wraz z dowodem uiszczenia Opłaty za wykonanie Usługi do godziny 16. W przypadku złożenia Zamówienia po godzinie 16 za dzień przyjęcia Usługi do realizacji uważa się dzień następny.
4. Zamawiający przy składaniu Zamówienia ma obowiązek przekazania danych odnośnie Pojazdu, w tym lokalizacji ogłoszenia sprzedaży pojazdu oraz jest zobowiązany dokonać wyboru rodzaju Usługi.
5. Szczegółowy zakres każdej Usługi jest określony materiałami zamieszczonymi na stronie Organizatora https://moto-zakup.pl/menu/pakiety-2/
6. Organizator swoim zakresem usług obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy i aktualny zakres świadczenia usług znajduje się na stronie Organizatora https://moto-zakup.pl/menu/pakiety-2/zamow-inspekcje/. W przypadku konieczności dojazdu od miejsca określonego bezpłatną obsługą do miejsca realizacji usługi pobierana jest opłata paliwowa w wysokości 50gr za 1km. Długością trasy przejazdu jest odległość licząc najkrótszą drogę dojazdu drogami bezpłatnymi dla pojazdów osobowych do 3,5 tony, do miejsca , w którym znajduje się pojazd. Opłata paliwowa jest pobierana za drogę w obie strony.
7. Organizator przystąpi do przeprowadzenia Usługi w okresie od poniedziałku do piątku w ciągu 36 godzin od uzyskania potwierdzenia uiszczenia Opłaty przez Zamawiającego. W weekendy oraz dni wolne Organizator przeprowadzi Usługę według własnych indywidualnych możliwości czasowych.
8. Termin przeprowadzenia Usługi zostanie uzgodniony zarówno ze Sprzedającym jak i Zamawiającym.
9. Po przeprowadzeniu Usługi, Zamawiającemu drogą elektroniczną zostanie udostępniony szczegółowy raport wraz z fotorelacją zgodny z pakietem, który został wybrany przez Zamawiającego w momencie zgłaszania Zamówienia. W raporcie zostanie określony dzień jego sporządzenia.
10. Raport bez względu na pakiet Usługi stanowi indywidualną opinię Organizatora/Partnera o pojeździe wskazanym przez Zamawiającego. Raport nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec Organizatora dotyczących stanu Pojazdu. Organizator jednocześnie nie udziela żadnych gwarancji dotyczących określonego Pojazdu.
11. Warunkiem przystąpienia do przeprowadzenia Usługi przez Organizatora jest udostępnienie do badania Pojazdu przez Sprzedającego. Zamawiający ma obowiązek upewnienia się o możliwości przeprowadzenia Usługi i poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz przekazania danych dotyczących samochodu niezbędnych do wykonania usługi.
12. Opłaty zgodnej z wybranym pakietem Usługi należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora www.moto-zakup.pl – bezpośrednio na konto Organizatora. Z chwilą dokonania opłaty zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi między organizatorem a zamawiającym.
13. Organizator podejmie kroki zmierzające do przeprowadzenia Usługi po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Organizatora lub w momencie potwierdzenia dokonania wpłaty z formularza on-line ze strony www.moto-zakup.pl. Organizator podejmie kroki zmierzające do przeprowadzenia Usługi również po przesłaniu przez Zamawiającego potwierdzenia dokonania przelewu wygenerowanego przez system bankowości elektronicznej.
14. Niezwłocznie po zawarciu umowy Organizator sam przystępuje lub przekazuje Partnerowi zlecenie wykonania usługi zamówionej przez Zamawiającego.
15. W przypadku niedotrzymania uzgodnień zawartych w ustępie 12 czyli braku udostępnienia Pojazdu do badania przez Sprzedającego w umówionym miejscu na wskazane przez Zamawiającego konto zostanie odesłane 50% opłaty za wybrany pakiet. Opłata paliwowa zostanie zatrzymana przez Organizatora.
16. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia z winy Zamawiającego lub Sprzedającego, Organizator odsyła 50% opłaty za wybrany pakiet Usługi na konto Zamawiającego.
17. W uzasadnionych przypadkach terminy realizacji Usługi mogą ulec zmianie. O każdej zmianie terminu przeprowadzenia Usługi Organizator będzie miał obowiązek poinformowania Zamawiającego oraz podania przyczyny.

§4 Zasady organizacji – usług ,,Poszukiwanie auta,,

1. Podstawowym warunkiem skorzystania z Usługi jest zapłata określonej Opłaty za usługę co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator przystąpi do czynności związanych z wykonaniem Usługi po prawidłowym złożeniu Zamówienia oraz uiszczeniu określonej Opłaty przez Zamawiającego.
3. Za dzień przyjęcia do realizacji Usługi uważa się dzień, w którym do Organizatora zostanie przesłane poprawne Zamówienie wraz z dowodem uiszczenia Opłaty za wykonanie Usługi.
4. Szczegółowy zakres każdej Usługi wchodzącej w skład pakietów poszukiwania jest określony materiałami zamieszczonymi na stronie Organizatora https://moto-zakup.pl/menu/poszukiwanie-auta/
5. Organizacja ,,Pakiet ocena aut,,:
1) Organizator przystąpi do przeprowadzenia Usługi w okresie od poniedziałku do piątku w ciągu 24 godzin od uzyskania potwierdzenia uiszczenia Opłaty przez Zamawiającego. W weekendy oraz dni wolne Organizator przeprowadzi Usługę według własnych indywidualnych możliwości czasowych.
2) Zamawiający w ramach Usługi zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi 5 namiarów na oferty sprzedaży aut. Oferty muszą być poprawnie zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym Usługi.
3) Organizator podczas realizacji Usługi zobowiązany jest do możliwie wnikliwej oceny Pojazdów na podstawie zdjęć oraz opisu Pojazdu przedstawionego w nadesłanych przez Zamawiającego ogłoszeniach.
4) Informacje dostarczone przez Organizatora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Organizatora dotyczących stanu Pojazdu. Organizator jednocześnie nie udziela żadnych gwarancji dotyczących opisanego Pojazdu.
5) W momencie wysłania zlecenia Usługi nie ma możliwości zmiany ogłoszeń lub nadsyłania kolejnych w ramach realizacji jednego pakietu Usługi.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność ofert ocenianych Pojazdów.
7) W ramach pakietu nie świadczymy usług z zakresu doradztwa motoryzacyjnego.

§5 Zasady organizacji – usługi ,, Sprawdzenie auta przed sprzedażą,,

1. Podstawowym warunkiem skorzystania z Usługi jest zapłata określonej Opłaty za usługę co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
2. Organizator przystąpi do czynności związanych z wykonaniem Usługi po prawidłowym złożeniu Zamówienia oraz uiszczeniu określonej Opłaty przez Zamawiającego – Sprzedającego.
3. Za dzień przyjęcia do realizacji Usługi uważa się dzień, w którym do Organizatora zostanie przesłane poprawne Zamówienie wraz z dowodem uiszczenia Opłaty za wykonanie Usługi do godziny 16. W przypadku złożenia Zamówienia po godzinie 16 za dzień przyjęcia Usługi do realizacji uważa się dzień następny.
4. Zamawiający – Sprzedający przy składaniu Zamówienia ma obowiązek przekazania danych odnośnie Pojazdu, w tym lokalizacji Pojazdu oraz jest zobowiązany dokonać wyboru rodzaju Usługi.
5. Szczegółowy zakres każdej Usługi jest określony materiałami zamieszczonymi na stronie Organizatora https://moto-zakup.pl/menu/sprzedaj-auto-2/
6. Organizator swoim zakresem usług obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy i aktualny zakres świadczenia usług znajduje się na stronie Organizatora https://moto-zakup.pl/menu/sprzedaj-auto-2/. W przypadku konieczności dojazdu od miejsca określonego bezpłatną obsługą do miejsca realizacji usługi pobierana jest opłata paliwowa w wysokości 50gr za 1km. Długością trasy przejazdu jest odległość licząc najkrótszą drogę dojazdu drogami bezpłatnymi dla pojazdów osobowych do 3,5 tony, do miejsca , w którym znajduje się pojazd. Opłata paliwowa jest pobierana za drogę w obie strony.
7. Organizator przystąpi do przeprowadzenia Usługi w okresie od poniedziałku do piątku w ciągu 36 godzin od uzyskania potwierdzenia uiszczenia Opłaty przez Zamawiającego – Sprzedającego. W weekendy oraz dni wolne Organizator przeprowadzi Usługę według własnych indywidualnych możliwości czasowych.
8. Termin przeprowadzenia Usługi zostanie uzgodniony zarówno z Zamawiającym – Sprzedającym jak i Partnerem.
9. Po przeprowadzeniu Usługi, Zamawiającemu-Sprzedającemu drogą elektroniczną zostanie udostępniony szczegółowy raport wraz z fotorelacją zgodny z pakietem, który został wybrany przez Zamawiającego-Sprzedającego w momencie zgłaszania Zamówienia.
10. Raport bez względu na pakiet Usługi stanowi indywidualną opinię Organizatora o pojeździe wskazanym przez Zamawiającego-Sprzedającego. Raport nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec Organizatora dotyczących stanu Pojazdu. Organizator jednocześnie nie udziela żadnych gwarancji dotyczących określonego Pojazdu.
11. Warunkiem przystąpienia do przeprowadzenia Usługi przez Organizatora jest udostępnienie do badania Pojazdu przez Zamawiającego-Sprzedającego. Zamawiający-Sprzedający ma obowiązek przekazania danych dotyczących samochodu niezbędnych do wykonania usługi.
12. Opłaty zgodnej z wybranym pakietem Usługi należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora www.moto-zakup.pl lub bezpośrednio na konto Organizatora. Z chwilą dokonania opłaty zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi między Organizatorem a Zamawiającym-Sprzedającym.
13. Organizator podejmie kroki zmierzające do przeprowadzenia Usługi po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Organizatora lub w momencie potwierdzenia dokonania wpłaty z formularza on-line ze strony www.moto-zakup.pl. Organizator podejmie kroki zmierzające do przeprowadzenia Usługi również po przesłaniu przez Zamawiającego-Sprzedającego potwierdzenia dokonania przelewu wygenerowanego przez system bankowości elektronicznej.
14. Niezwłocznie po zawarciu umowy Organizator sam przystępuje lub przekazuje Partnerowi zlecenie wykonania usługi zamówionej przez Zamawiającego-Sprzedającego.
15. W przypadku niedotrzymania uzgodnień zawartych w ustępie 12 czyli braku udostępnienia Pojazdu do badania przez Zamawiającego-Sprzedającego w umówionym miejscu na wskazane przez Zamawiającego-Sprzedającego konto zostanie odesłane 25% opłaty za wybrany pakiet. Opłata paliwowa zostanie zatrzymana przez Organizatora.
16. W uzasadnionych przypadkach terminy realizacji Usługi mogą ulec zmianie. O każdej zmianie terminu przeprowadzenia Usługi Organizator będzie miał obowiązek poinformowania Zamawiającego-Sprzedającego oraz podania przyczyny.
17. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia rzeczywistego stanu pojazdu sprzedawanego przez Zamawiającego-Sprzedającego.
18. W przypadku braku woli Zamawiającego-Sprzedającego do umieszczenia sprawdzanego Pojazdu na platformach internetowych sprzedażowych Opłata za wykonanie Usługi zostaje zachowana w 100% przez Organizatora.
19. Organizator nie uczestniczy w sprzedaży Pojazdu na rzecz którego została wykonana Usługa. Organizator nie pobiera również innych dodatkowych opłat od Zamawiającego – Sprzedającego niż te które określone są w ramach Opłaty za Usługę.
20. Organizator zobowiązany jest do aktualizacji ogłoszenia Pojazdu do momentu jego sprzedaży przez Zamawiającego – Sprzedającego.

§6 Cennik

1. Koszty poszczególnych usług reguluje Cennik udostępniony na stronie Organizatora www.moto-zakup.pl
2. Cennik w ramach usługi ,,Sprawdzanie auta przed zakupem,,:
1) Pakiet ,,Classic,, 249 zł
2) Pakiet ,,Silver,, 299 zł
3) Pakiet ,,Gold,, 399 zł
4) Diagnostyka komputerowa 79 zł

3. Cennik w ramach usługi ,,Poszukiwanie auta,,:
1) Pakiet ,,Ocena aut,, 99 zł

4. Cennik w ramach usługi ,, Sprawdzenie auta przed sprzedażą,,:
1) Pakiet ,,SprzedajAuto,, 199 zł
2) Diagnostyka komputerowa 49 zł

§7 Dane osobowe i prawa autorskie

1) Złożenie zamówienia na daną usługę jest jednocześnie złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do wykonania tej usługi, w tym za pomocą Partnerów.
2) Organizator jest administratorem danych osobowych i udostępnia Partnerowi niezbędne dane osobowe zamawiającego w celu prawidłowego wykonania usługi.
3) Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
4) Raport o stanie samochodu jest utworem, którego autorem jest Organizator.
5) Korzystanie z tego utworu w celach innych aniżeli określonych w niniejszym Regulaminie bez zgody Organizatora jest zakazane.
6) Publikowanie utworu bez zgody Organizatora wiąże się z dochodzeniem roszczeń wobec Zamawiającego na kwotę 5 tys. złotych.
7) Organizator przechowuje Raporty w swoim systemie informatycznym przez 4 m-ce. Po tym okresie dostęp do nich wygasa.

§8 Polityka prywatności serwisu internetowego

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest IWT, Mołdawska 5/104, 02-127 Warszawa, NIP: 5632324627, e-mail: biuro@moto-zakup.pl
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
3) Podanie danych jest dobrowolne.
4) Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
5) Dane osobowe przetwarzane na powyższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usług inspekcji oferowanych przez Administratora danych osobowych, jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
6) Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
7) Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz Usług.
8) Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
-nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
-adres IP;
-wersję oprogramowania przeglądarki;
-system operacyjny komputera;
-logi systemowe.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
-imię i nazwisko lub nazwa firmy;
-adres;
-adres poczty elektronicznej;
-numer telefonu kontaktowego
-Nr VIN pojazdu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.